Regulile MLS.ro Descarcă fișierul

SECȚIUNEA 10: Confidențialitatea informațiilor din MLS

Orice informație furnizată de Serviciul MLS către Participanți va fi considerată informație oficială a Serviciului. Aceste informații vor fi considerate confidențiale și destinate exclusiv utilizării de către Participanți și de către agenții imobiliari afiliați Participanților, precum și de către Participanții care au autorizarea legală să realizeze evaluări imobiliare și de evaluatorii autorizati afiliați cu acești Participanți.

SECȚIUNEA 10.1: MLS-ul Nu este Responsabil pentru Exactitatea Informațiilor

Informațiile publicate și diseminate de Serviciu sunt comunicate textual, fără modificări din partea Serviciului, așa cum au fost remise la Serviciu de către Participant. Serviciul nu verifică aceste informații furnizate și își declină orice responsabilitate pentru acuratețea lor. Fiecare Participant este de acord să garanteze Serviciul împotriva oricărei răspunderi rezultând din orice inexactitate sau inadvertență a informațiilor furnizate de respectivul Participant.


Proprietatea asupra Compilației MLS* și Drepturile de Autor
*Termenul “Compilație MLS”, așa cum este utilizat în Secțiunile 11 și 12 din prezentul document, va fi interpretat ca incluzând orice format în care Datele de Listing despre proprietăți sunt colectate și difuzate Participanților, incluzând fără limitare cărți, dosare, baze de date computerizate sau orice alt format posibil.


SECȚIUNEA 11

Prin actul remiterii informațiilor de listing despre orice proprietate către MLS, Participantul declară și garantează că este pe deplin împuternicit să transmită informațiile de listing ale proprietății, așa cum este prevăzut în această secțiune și în Regulile și Reglementările Serviciului și în conformitate acestea, și, deasemenea, îi acordă MLS-ului dreptul să includă informația de listing despre proprietate în Compilația MLS ale cărei drepturi de autor sunt deținute de Serviciu și totodată în orice raport statistic privind proprietățile comparabile. Informațiile de listing includ, fără limitare, fotografii, imagini, grafică, înregistrări audio și video, tururi virtuale, desene, descrieri, remarci, narațiuni, informații de preț și alte detalii sau informații legate de proprietatea listată de Participant.

Fiecare Participant care remite informații de listing la MLS este de acord să protejeze și să garanteze MLS-ul și pe ceilalți participanți împotriva oricărei răspunderi sau reclamații decurgând din orice inexactitate privind informația de listing remisă sau orice inadvertență privind proprietatea, dreptul de utilizare, sau dreptul de autor asupra conțintului de listing remis.

SECȚIUNEA 11.1

Toate drepturile asupra fiecărei copii a fiecărei compilații MLS create și protejate prin drepturi de autor de către Serviciu, precum și drepturile de autor respective, vor rămane întotdeauna în patrimoniul Serviciului.

SECȚIUNEA 11.2

Fiecare Participant va avea dreptul să închirieze de la Serviciu un număr de copii ale fiecărei compilații MLS suficient pentru a îi furniza Participantului și fiecărei persoane afiliate respectivului Participant (agenți imobiliari sau evaluatori autorizați) câte o copie a acestei compilații. Participantul va plăti pentru fiecare astfel de copie tariful de inchiriere stabilit de către Serviciu.

Prin această închiriere, Participanții vor dobândi dreptul de a utiliza Compilația MLS numai conform prezentelor reguli.

Participantul este obligat să închirieze câte o copie a Compilației MLS pentru fiecare persoană afiliată (agenți imobiliari și evaluatori), cu excepția acelor persoane afiliate Participantului implicate exclusiv în altă specializare decât listarea, vânzarea sau evaluarea tipurilor de proprietăți obligatoriu de remis la MLS și care nu au acces și nu utilizează niciodată informațiile din MLS sau facilitățile Serviciului MLS.

Utilizarea Compilației MLS Protejate prin Drepturi de Autor

SECȚIUNEA 12: Distribuirea

Participanții vor păstra permanent controlul și responsabilitatea asupra fiecarei copii a oricărei Compilații MLS închiriate lor de către Serviciu și nu vor distribui nicio astfel de copie altor persoane decât Abonaților afiliați lor ca agenți imobiliari, evaluatori autorizați, sau alte tipuri de abonați autorizate în baza documentelor de funcționare ale MLS-ului. Dreptul de utilizare a informației dezvoltate sau publicate de Serviciul de Listare Multiplă este strict limitat la activitățile permise prin autorizarea legală sau licențierea Participantului, iar utilizările neautorizate sunt interzise. În plus, nicio prevedere din cele de mai sus nu își propune să acorde accesul ca Participant sau Membru sau orice alt drept de acces la informația dezvoltată sau publicată de Serviciul de Listare Multiplă, în situațiile în care accesul la această informație este interzis prin lege.

SECȚIUNEA 12.1: Afișarea

Participanților și persoanelor afiliate ca agenți imobiliari acestor Participanți li se va permite să afișeze Compilația MLS către potențialii cumpărători numai în legătură cu activitățile lor obișnuite de afaceri prin care încearcă identificarea de cumpărători care sunt gata, doresc și pot să cumpere proprietățile descrise în respectiva Compilație MLS.

SECȚIUNEA 12.2: Reproducerea

Participanții sau agenții imobiliari afiliați lor nu vor reproduce nicio Compilație MLS și nicio porțiune a acesteia, cu excepția următoarelor situații limitate:

Participanții sau agenții imobiliari afiliați lor pot să reproducă din Compilația MLS și să distribuie către cumpărătorii potențiali un număr rezonabil de copii unice ale datelor de listing ale proprietăților conținute în Compilația MLS, care se referă la acele proprietăți de care cumpărătorii potențiali sunt sau ar putea fi interesați, în opinia Participanților sau a agenților imobiliari afiliați lor.

Se intenționează să i se permită Participantului să le furnizeze cumpărătorilor potențiali date de listing referitoare la proprietățile de care cumpărătorul potențial este interesat cu bună credință, sau asupra cărora Participantul este interesat să îi atragă interesul. Termenul “rezonabil”, așa cum este folosit aici, ar trebui de aceea interpretat ca permițând doar reproducerea limitată a datelor de listing ale proprietăților cu scopul de a stimula procesul de luare a deciziei de către cumpărătorul potențial în privința cumpărării. Factorii care vor fi luați în considerare pentru a decide dacă reproducerile efectuate sunt consecvente acestui scop și astfel rezonabile ca număr vor include, fără limitare, numărul total de listinguri în Compilația MLS, cât de mult se potrivesc tipurile de proprietăți ale listingurilor reproduse cu preferințele exprimate și capacitatea de cumpărare a cumpărătorului potențial, dacă reproducerile au fost făcute selectiv, și dacă tipul de proprietăți conținute în datele de listing sunt compatibile cu un itinerar normal de proprietăți care ar fi arătate cumpărătorului potențial.

Reproducerile făcute în conformitate cu această regulă vor fi pregătite într-o asemenea manieră încât datele de listing ale proprietăților diferite de cele pentru care potențialul cumpărător și-a arătat înteresul sau asupra cărora participantul sau agentul afiliat dorește să atragă interesul cumpărătorului potențial, să nu apară în respectiva reproducere.

Nimic din cele prevăzute aici nu va fi interpretat ca interzicând vreunui Participant să utilizeze, afișeze, distribuie sau să reproducă fișe de listing ale proprietăților sau alte compilații de date referitoare exclusiv la proprietățile listate în prezent la vânzare de către Participant.

Orice informații MLS, indiferent dacă sunt furnizate în formă scrisă sau tipărită, electronic, sau în orice altă formă sau format, sunt furnizate pentru utilizarea exclusivă de către Participant și de către persoanele afiliate Participantului care sunt autorizate să aibă acces la aceste informații. Aceste informații nu pot fi transmise, retransmise, sau furnizate în nicio formă și către nicio persoană, birou sau firmă neautorizată.

Niciuna din prevederile de mai sus nu trebuie interpretată ca interzicând unei persoane aflate legitim în posesia unor informații de listing despre proprietăți active, vândute, comparabile sau informații statistice, să utilizeze aceste informații pentru a susține estimări de valoare privitoare la anumite proprietăți pentru anumiți clienți și beneficiari. Orice Date de Listing aflate în fluxurile de date disponibile Participanților pentru scopuri legate de activitatea de agenție imobiliară trebuie să fie disponibile Participanților și pentru scopuri de evaluare, inclusiv pentru evaluări automate. Informațiile pe care Serviciul le consideră confidențiale nu pot fi utilizate ca documentație justificativă. Orice altă utilizare a acestor informații nu este autorizată și este interzisă de prezentele reguli și reglementări.

SECȚIUNEA 13: Limitări ale Utilizării Informațiilor MLS

Informațiile din Compilațiile MLS de listinguri active, din rapoartele statistice și din orice rapoarte de proprietăti vândute sau comparabile ale Serviciului, pot fi utilizate de către Participanții la MLS ca bază pentru prezentări agregate de cote de piață sau comparații între firme, prin publicitate în mass-media sau prin alte expuneri publice. Această împuternicire nu presupune însă dreptul de a include în orice astfel de publicitate sau expunere informații despre proprietăti specifice care sunt listate de alți Participanți, sau care au fost vândute de alți Participanți (în calitate de Agenții de Listing sau Agenții Colaboratoare).

Orice forme tiparite sau ne-tiparite de publicitate sau alte forme de expunere publică bazate în întregime sau parțial pe informații furnizate de Serviciu trebuie să prevadă clar perioada de timp la care se referă comunicarea și trebuie să includă următorul anunț sau unul similar:

“Conform informațiilor de la Serviciul de Listare Multiplă MLS.ro pentru perioada de la data de _________ până la data de ___________”.

Mai citește și...