Regulile MLS.ro Descarcă fișierul

Secțiunea 7: Aplicarea Regulilor — Competența de Impunere a Sancțiunilor

Devenind și rămânând participant sau abonat în acest MLS, fiecare participant sau abonat este de acord să se supună regulilor și reglementărilor precum și oricăror altor prevederi adoptate pentru funcționarea Serviciului MLS. MLS-ul poate, prin procedurile administrative și de audieri stabilite în aceste reguli, să impună sancțiuni pentru încălcarea regulilor și celorlalte prevederi de funcționare a Serviciului MLS. Sancțiunile care pot fi impuse pot să constea numai în una sau mai multe din următoarele măsuri:

a. scrisoare de avertisment

b. mustrare scrisă

c. participarea la cursuri de inițiere sau alte cursuri sau seminarii adecvate la care participantul sau abonatul poate participa în mod rezonabil ținând cont de cost, locație și durată

d. amendă adecvată, rezonabilă

e. suspendarea drepturilor, privilegiilor și serviciilor MLS pentru cel puțin 30 (treizeci) de zile și cel mult 1 (un) an

f. încetarea drepturilor, privilegiilor si serviciilor MLS fără nicio posibilitate de a reaplica pentru o perioadă specificată de până la 3 (trei) ani.

Un participant sau un abonat poate fi supus monitorizării. Monitorizarea nu este o masură disciplinară sau o sancțiune. Atunci când un participant sau abonat este supus monitorizării, sancțiunea este suspendată pentru o perioadă stipulată de cel mult 1 (un) an. Orice încălcare ulterioară a Regulilor MLS în perioada de monitorizare poate duce la aplicarea sancțiunii suspendate, daca Consiliul Director al Asociației decide astfel. În lipsa unei încălcări ulterioare în perioada de monitorizare, atât monitorizarea cât și sancțiunea suspendată se vor considera îndeplinite, iar dosarul persoanei va reflecta acest lucru. Faptul că una sau mai multe sancțiuni sunt suspendate în perioada de monitorizare nu exclude impunerea altor măsuri disciplinare care nu vor fi suspendate, ci aplicate.

SECȚIUNEA 7.1: Aplicarea Regulilor

Următoarele măsuri pot fi luate pentru nerespectarea Regulilor MLS.ro:

 • pentru neplata a oricărui tarif, cost de serviciu sau penalitate către Furnizorul MLS.ro sau a oricăror amenzi către Asociație în termen de maxim 1 (o) lună de la data scadenței și cu condiția să se trimită o notificare cu cel puțin 10 (zece) zile înainte, serviciul va fi suspendat până ce tarifele sau penalitățile datorate sunt plătite în întregime
 • pentru nerespectarea oricărei alte reguli se vor aplica prevederile Secțiunilor 9 și 9.1

În general, avertismentul, mustrarea și impunerea de penalități financiare moderate sunt suficiente pentru a constitui un factor de descurajare a încălcării regulilor și reglementărilor Serviciului de Listare Multiplă. Suspendarea sau excluderea reprezintă măsuri extreme care se vor utiliza în cazuri de încălcări foarte grave sau repetate ale regulilor și reglementărilor Serviciului.

Dacă, în urma unei abateri, unui Participant și/sau unui Abonat i se poate aplica mai mult de o sancțiune, Serviciul poate alege să impună, în urma circumstanțierii abaterii, una sau mai multe, toate sau nici una dintre sancțiunile aplicabile. Atunci când Serviciul impune o sancțiune, îl va notifica pe Participantul la care Abonatul care a facut abaterea este afiliat. Lipsa notificării din partea Serviciului nu va avea efect asupra valabilității sau aplicabilității sancțiunii.

Aplicarea unor amenzi de către Serviciu se poate face numai dacă acestea sunt clar specificate în prezentele Reguli și Reglementări. Pentru încălcarea Regulilor și Reglementărilor Serviciului de Listare Multiplă, Asociația poate percepe următoarele amenzi moderate clar specificate, care vor putea fi actualizate la anumite perioade de timp la decizia Consiliului Director al Asociației:

 1. Avertisment pentru prima abatere, penalitate de 50 (cincizeci) Euro pentru a doua abatere, 100 (osută) Euro pentru a treia abatere și suspendare pentru minim 30 (treizeci) zile pentru fiecare abatere ulterioară, plus penalității de întârziere în sumă de 10 (zece) euro pe zi de neconformare pentru fiecare zi după primirea de la Serviciu a notificării, pentru fiecare din urmatoarele abateri grave:
  1. Nerespectarea termenului de remitere către Serviciu a Listingurilor care sunt supuse Regulilor și Reglementărilor Serviciului (conform cerințelor Secțiunilor 1, 1.01, 1.11 si 1.1;)
  2. Refuzul sau întârzierea pentru o perioadă mai mare de 72 de ore lucrătoare de la primirea cererii de la Serviciu, în a furniza Serviciului documentele sau informațiile solicitate legate de un Listing și/sau copii ale Contractului de Listing solicitat (Secțiunea 1.2);
  3. Întârzierea raportării către Serviciu a modificării prețului unui Listing sau a oricărei schimbări a Stării Listingului conform cerințelor Secțiunii 1.4 din prezentul document;
  4. Remiterea către Serviciu a unui Listing cu o dată de expirare diferită de cea agreată în scris între Vânzător si Agenția de Listing (Secțiunea 1.11).
  5. Întârzierea raportărilor către Serviciu conform termenelor și în condițiile cerute în Secțiunile 2.5, 2.6 si respectiv 2.8 din prezentul document;

 2. Orice Participant sau Abonat afiliat Participantului care introduce informații de listing în sistemul online al Serviciului garantează faptul că informația introdusă în fiecare câmp de date al Listingului este exactă și corectă. Introducerea de informații eronate îl poate obliga pe Participant la plata către Asociație a unei penalități de 5 (cinci) Euro pentru fiecare astfel de incident și a unor penalități de 5 (cinci) Euro pe zi de la data primirii notificării până la corectarea erorii. Impunerea de penalități se va putea face începând cu a doua abatere, prima abatere atrăgând după sine un avertisment.

 3. Penalitate în sumă de 100 (osută) Euro pentru prima abatere, 500 (cincisute) Euro pentru a doua abatere și suspendarea Participării la Serviciu pentru cel puțin 30 (treizeci) de zile pentru orice abatere ulterioară, în cazul oricăreia din următoarele încălcări sau abateri grave:
  1. Remiterea unui Listing către Serviciu fără a avea un Contract de Listing valabil semnat cu Vânzătorul (Secțiunile 1,1.1 și 1.11);
  2. Remiterea către Serviciu a unui Listing fără remunerație oferită altor participanți (subagenți și agenți ai cumpărătorilor) sau cu o remunerație diferită de cea agreată în scris între Vânzător si Agenția de Listing (Secțiunea 5).
  3. Retragerea, Anularea, Prelungirea sau Reinnoirea unui Listing fără acordul scris valabil al Vânzătorului (Secțiunile 1.5 si 1.10);
  4. Raportarea eronată către Serviciu a Vânzării unui Listing (Secțiunea 2.5), a Îndeplinirii Condițiilor (Secțiunea 2.6) sau a Anulării unui Precontract (2.8);

 4. Pentru celelalte schimbări ale unui Listing care necesită aprobarea scrisă din partea Vânzătorului înaintea remiterii schimbării către Serviciu, în cazul remiterii schimbării fără acordul prealabil scris și valabil al Vânzătorului: avertisment pentru prima abatere, penalitate de 50 Euro pentru a doua abatere, de 100 Euro pentru cea de-a treia abatere și suspendarea participării la Serviciu pentru cel puțin 30 zile pentru fiecare abatere ulterioară.

SECȚIUNEA 7.2: Aplicabilitatea Regulilor pentru Abonați (Utilizatori)

Acționarii, asociații, managerii, agenții imobiliari, evaluatorii și alte persoane care sunt autorizate să acceseze informațiile publicate de MLS se supun acestor reguli și reglementări și pot fi sancționate pentru încălcarea acestora, cu condiția ca respectivul utilizator/Abonat să fi semnat un acord confirmând că accesul și utilizarea informațiilor MLS sunt condiționate de respectarea regulilor și reglementărilor. Mai mult, nerespectarea regulilor și/sau a sancțiunilor impuse pentru încălcările respective pot sa îl supună pe Participant la aceeași sancțiune sau la o altă sancțiune. Această prevedere nu elimină responsabilitatea finală și răspunderea Participantului pentru toți Abonații afiliați Participantului.

SECȚIUNEA 8: Întâlnirile Comitetului MLS

Comitetul Serviciului de Listare Multiplă se va întâlni pentru a își desfășura activitatea la timpul și locul stabilit de comitet sau la convocarea președintelui comitetului.

SECȚIUNEA 8.1: Întâlnirile Participanților la MLS

Comitetul MLS poate convoca întâlniri ale Participanților la Serviciu, cunoscute sub numele de întâlniri ale Serviciului de Listare Multiplă (Întâlniri MLS).

SECȚIUNEA 8.2: Desfășurarea Întâlnirilor

Președintele sau vicepreședintele Comitetului MLS va prezida toate ședintele iar, în lipsa acestora, președintele Comitetului (sau, dacă președintele nu o face, Comitetul MLS) va numi un conducător de ședință temporar dintre membrii Comitetului MLS.

Secțiunea 9: Examinarea Presupuselor Încălcări

Comitetul MLS va lua în considerare toate reclamațiile scrise legate de încălcarea Regulilor și Reglementărilor Serviciului. Devenind și rămânând Participant, fiecare Participant este de acord să se supună acestor reguli și reglementări, a căror aplicare este la latitudinea exclusivă a Comitetului MLS și a Consiliului Director al Asociației.

SECȚIUNEA 9.1: Încălcarea Regulilor și Reglementărilor

Dacă presupusa abatere este o încălcare a Regulilor și Reglementărilor Serviciului care nu implică o acuzație de încălcare a uneia sau mai multor prevederi ale Secțiunii 16 din prezentele Reguli și Reglementări și nici o solicitare de arbitraj, aceasta va fi soluționată de Comitetul MLS în urma unei audieri, iar decizia tribunalui de audieri va putea fi atacată la Consiliul Director al Asociației. Acuzațiile de încălcare a Secțiunii 16 a Regulilor și Reglementărilor Serviciului vor fi înaintate Comisiei de Reclamații a Asociației pentru procesare conform procedurilor de standarde profesionale ale Asociației, cu excepția faptului că în cazul unei acuzații de refuz de arbitraj, reclamația respectivă va fi trimisă direct Consiliului Director al Asociației.

SECȚIUNEA 9.2: Reclamații de Conduită Neetică

Toate celelalte reclamații de conduită neetică vor fi înaintate de Comitetul MLS către Comisia de Standarde Profesionale a Asociației de REALTORI® pentru măsuri adecvate în conformitate cu procedurile de standarde profesionale stabilite prin regulamentele de funcționare a Asociației.

SECȚIUNEA 9.3: Reclamații privind Utilizarea Neautorizată a Datelor de Listing

Orice Participant care consideră că un alt Participant s-a angajat în utilizarea sau afișarea neautorizată a Datelor de Listing, incluzând fotografiile, imaginile, înregistrările audio sau video și tururile virtuale, trebuie să trimită către MLS o notificare despre această presupusă utilizare neautorizată. O astfel de notificare trebuie sa fie în scris, să identifice clar conținutul presupus neautorizat și să fie transmisă către MLS în cel mult 60 (șaizeci) de zile de la prima identificare a presupusei utilizări neautorizate. Niciun participant nu poate începe o acțiune printr-o instanță de judecată în legătură cu presupusa utilizare și afișare neautorizată a Datelor de Listing, fără a parcurge mai întâi procedurile de notificare și răspuns prevăzute în această secțiune 9.3 din regulile MLS.

La primirea unei notificări, Comitetul MLS va trimite notificarea către Participantul care este acuzat de utilizarea neautorizată. În termen de 10 (zece) zile de la primirea notificării, Participantul trebuie fie 1) să elimine conținutul presupus neautorizat, fie 2) să îi furnizeze dovezi Comitetului MLS că utilizarea este autorizată. Orice dovadă depusă va fi analizată de către Comitetul MLS, iar decizia dacă aceasta atestă dreptul de utilizare a Datelor de Listing va fi luată în termen de maxim 30 (treizeci) de zile.

În cazul în care Comitetul MLS stabilește că utilizarea Datelor de Listing a fost neautorizată, Comitetul MLS poate emite o sancțiune în conformitate cu Secțiunea 7 din regulile MLS, incluzând o solicitare de eliminare și/sau stopare a utilizării conținutului neautorizat în termen de 10 (zece) zile de la comunicarea deciziei. Dacă utilizarea neautorizată rezultă dintr-o încălcare a Regulilor și Reglementărilor MLS, aceasta va fi și ea luată în considerare la momentul stabilirii unei sancțiuni adecvate.

Dacă dupa 10 (zece) zile de la comunicarea deciziei Comitetului MLS încălcarea reclamată rămâne neremediată (de exemplu, respectivul conținut nu este eliminat sau încălcarea regulilor nu încetează), atunci reclamantul poate să înceapă o acțiune printr-o instanță de judecată.

SECȚIUNEA 9.4: Încălcările Regulilor MLS

Un Participant la MLS nu poate lua măsuri legale împotriva altui Participant pentru presupuse încălcări ale regulilor, decât după ce Participantul a epuizat toate căile de acțiune prevăzute în prezentele reguli.

Mai citește și...